ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលឬតម្លៃរបស់យើងសូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងហើយយើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

នាយកដ្ឋានទីផ្សារអន្តរជាតិ

អ្នកទំនាក់ទំនង៖ ជេស៊ីកាចាង

ទូរស័ព្ទ៖ ១៣៧៩៨៤៧៧៧៦៩

អាស័យដ្ឋាន៖ ការិយាល័យសៀងហៃណានសាន

ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិក

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ទូរសារ៖ ០៧៥៥-៨៥២២១២៧៧

ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៥៥-៣៦៦៧៨៨៨៨

អាស័យដ្ឋាន។ : ៧/អេហ្វ, ប្លុក A, ឧទ្យានឧស្សាហកម្មគ្រឿងអលង្ការបូហ្វូក, លេខ ៣៣, ផ្លូវប៊ូឡាន់, ស្រុកឡុងកាំង, សិនជិន, ៥១៨០៥៧, PRChina

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលឬតម្លៃរបស់យើងសូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងហើយយើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

នាយកដ្ឋានទីផ្សារអន្តរជាតិ

អ្នកទំនាក់ទំនង៖ ជេស៊ីកាចាង

ទូរស័ព្ទ៖ ១៣៧៩៨៤៧៧៧៦៩

អាស័យដ្ឋាន៖ ការិយាល័យសៀងហៃណានសាន

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ទូរសារ៖ ០៧៥៥-៨៥២២១២៧៧

ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៥៥-៣៦៦៧៨៨៨៨

អាស័យដ្ឋាន។ : ៧/អេហ្វ, ប្លុក A, ឧទ្យានឧស្សាហកម្មគ្រឿងអលង្ការបូហ្វូក, លេខ ៣៣, ផ្លូវប៊ូឡាន់, ស្រុកឡុងកាំង, សិនជិន, ៥១៨០៥៧, PRChina

ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិក